History of Former President

Mr. SHI, Bo (China)
AUF President
2014.11.06--Now
Mr. ZHANG Qing
AUF President
1999.10.10 ~ 2013.11.10
Mr. YOSHIO Kobayashi
AUF President
1988.11.25 ~ 1999.10.09

Recognized by: